Innovacions organitzatives i competitivitat industrial

El reconeixement del paper de la innovació per a la competitivitat ha estat generalitzat en els darrers anys. En aquest context, els estudis sobre el fenomen de la innovació han augmentat de manera considerable i s’han anat ampliant els enfocaments d’anàlisi. Aquest fet ha contribuït a reforçar l’interès per la comprensió de les innovacions organitzatives dins del que es coneix com l’anàlisi dels fonaments microeconòmics de la competitivitat.Aquest estudi s’ocupa de les innovacions organitzatives i de la seva relació amb l’activitat industrial. En una primera part es fa una anàlisi de l’abast del terme i del paper de les innovacions organitzatives per al manteniment i la millora de la competitivitat empresarial. En els capítols següents es tracta del tema en relació amb Catalunya des d’una doble perspectiva: la dels indicadors de mesura possibles i la de l’anàlisi d’algunes dades disponibles sobre el tema en relació amb el teixit industrial català. Així, pel que fa als indicadors, en el capítol 2 es recullen dades relatives al grau d’introducció d’innovacions organitzatives a les empreses i als sectors industrials. Les dades utilitzades
provenen de l’enquesta sobre innovació tecnològica de l’INE. Quant a les dades disponibles en el teixit industrial català, el capítol 3 en presenta unes quantes sobre la gestió de la qualitat i la introducció de les tecnologies de la informació i comunicacions (TIC). En tots els casos, l’estudi ha utilitzat dades secundàries provinents de les enquestes d’innovació tecnològica de l’INE, de l’enquesta sobre TIC de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) i d’estudis realitzats pel Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte de la Universitat de Girona per encàrrec del CIDEM.En relació amb les dades dels sectors industrials, s’ha optat per treballar, en els diferents capítols, amb un nombre limitat de sectors atesa la dificultat tècnica d’abordar una anàlisi exhaustiva pels problemes de significativitat en algunes de les fonts estadístiques. Pensem que les dades dels sectors analitzats permeten, de tota manera, aportar una visió representativa de la situació a les empreses industrials catalanes. Aquesta visió sectorial feta a partir de les estadístiques disponibles es completa amb la visió qualitativa aportada per set casos d’empreses que contenen exemples il_lustratius d’innovacions organitzatives.Cal assenyalar que, en el cas de les dades de l’enquesta d’innovació de l’INE, les dades relatives a Catalunya no havien estat objecte de cap tipus de tractament fins ara. De fet, les dades de l’enquesta del 2000 van estar disponibles a l’Institut d’Estadística de Catalunya l’estiu del 2003. El suport rebut en aquest tema per part de l’IDESCAT ha estat cabdal per poder disposar de les taules que es presenten a l’apartat 2. Aquestes taules constitueixen una primera aproximació a la realitat de la innovació a Catalunya des de la perspectiva, de les estadístiques del Community Innovation Survey. Per aquesta raó ens ha semblat convenient d’incorporar en aquest apartat algunes taules de resultats generals sobre la innovació que no estan vinculades, en sentit estricte, a la introducció d’innovacions organitzatives.

Aquest informe ha estat escrit per Jaume Valls, Núria Mancebo, Jaume Guia, Andrea Bikfalvi i Martí Casadesús de la Universitat de Girona i ha estat publicat pel Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, dins la secció Col·lecció de Papers d’Economia Industrial.

Podeu descarregar l’informe complet en format PDF.

2 responses to “Innovacions organitzatives i competitivitat industrial

  1. El link per descarregar l’informe complet no funciona, l’adreça on ha d’apuntar és la següent:

    Click to access doc_39261769_1.pdf

  2. Ja ho hem actualitzat… gràcies